Top 100 Chinese Figures in History

Rank

Name

Rank

Name

1

Confucius (孔子)

51

Yang Yuhuan (杨贵妃)

2

Qin Shihuang (秦始皇)

52

Xun Kuang (荀况)

3

Lao Tzu (老子)

53

Wang Anshi (王安石)

4

Emperor Han Gaozu (汉高祖刘邦)

54

Xu Shen (许慎)

5

Emperor Tang Taizong (唐太宗李世民)

55

Li Bing (李冰)

6

Zhuangzi (庄周)

56

Dao An (道安)

7

Emperor Han Wudi (汉武帝刘彻)

57

Sun Yat-sen (孙中山)

8

Mengzi (孟子)

58

Xiao He (萧何)

9

Emperor Sui Wendi (隋文帝杨坚)

59

Wang Xangming (王阳明)

10

Sima Qian (司马迁)

60

Li Shizhen (李时珍)

11

Duke of Zhou (周公)

61

Wang Xizhi (王羲之)

12

Emperor Ming Taizu (明太祖朱元璋)

62

Luo Guanzhong (罗贯中)

13

Su Shi (苏轼)

63

Emperor Song Renzong (宋仁宗)

14

Cao Cao (曹操)

64

Guan Zhong (管仲)

15

Genghis Khan (成吉思汗)

65

Ci Xi (慈禧)

16

Li Bai (李白)

66

Wang Fuzhi (王夫之)

17

Emperor Kangxi (康熙)

67

Ban Gu (班固)

18

Mao Zedong (毛泽东)

68

Hui Yuan (慧远)

19

Hui Neng (慧能)

69

Bi Sheng (毕升)

20

Cai Lun (蔡伦)

70

Sun Simiao (孙思邈)

21

Zhu Xi (朱熹)

71

Kublai Khan (元世祖忽必烈)

22

Sunzi (孙武)

72

Ou Yangxiu (欧阳修)

23

Emperor Zhou Wuwang (周武王姬发)

73

Qian Long (乾隆)

24

Shang Yang (商鞅)

74

Wu Daozi (吴道子)

25

Du Fu (杜甫)

75

Bian Que (扁鹊)

26

Emperor Tangxuanzong (唐玄宗)

76

Liu Bowen (刘伯温)

27

Dong Zhongshu (董仲舒)

77

Bai Juyi (白居易)

28

Tao Yuanming (陶渊明)

78

Chen Sheng (陈胜)

29

Han Feizi (韩非子)

79

Jiang Jieshi (蒋介石)

30

Zhang Qian (张骞)

80

Han Xin (韩信)

31

Qu Yuan (屈原)

81

Emperor Sui Yangdi (隋炀帝)

32

Emperor Song Taizu (宋太祖赵匡胤)

82

Yang Zhenqing (颜真卿)

33

Zhang Zhongjing (张仲景)

83

Zhang Liang (张良)

34

Wu Zetian (武则天)

84

Bai Qi (白起)

35

Zhang Daoling (张道陵)

85

Bao Zheng (包拯)

36

Yi Yin (伊尹)

86

Li Zicheng (李自成)

37

Li Si (李斯)

87

Wei Zheng (魏征)

38

Sima Guang (司马光)

88

Deng Xiaoping (邓小平)

39

Xuan Zang (玄奘)

89

Xin Qiji (辛弃疾)

40

Cao Xueqin (曹雪芹)

90

Zheng He (郑和)

41

Zhu Geliang (诸葛亮)

91

Li Hongzhang (李鸿章)

42

Yue Fei (岳飞)

92

Sima Yan (司马炎)

43

Han Yu (韩愈)

93

Fan Zhongyan (范仲淹)

44

Emperor Mingchengzu (明成祖朱棣)

94

Huo Qubing (霍去病)

45

Jiang Ziya (姜子牙)

95

Kang Youwei (康有为)

46

Wei Qing (卫青)

96

Zu Chongzhi (祖冲之)

47

Zeng Guofan (曾国藩)

97

Lu Ban (鲁班)

48

Mozi (孟子)

98

Li Qingzhao (李清照)

49

Emperor Han Guangwu (汉光武帝刘秀)

99

Zong Kaba (宗喀巴)

50

Zhou Dunyi (周敦颐)

100

Xu Xiake (徐霞客)